DịCH Vụ THàNH LậP CôNG TY FOR DUMMIES

dịch vụ thành lập công ty for Dummies

Thời gian tổ chức nộp phí không tính vào thời gian thẩm định của cơ quan cấp giấy chứng nhận. Trường hợp hồ sơ chưa đầy đủ, hợp lệ, cơ quan cấp giấy chứng nhận trả lại hồ sơ cho tổ chức đề nghị chứng nhận và yêu cầu bổ sung hồ sơ theo quy định;Sau khi hồ sơ

read more